Adatvédelem

A KINCSKERESŐKÉRT ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

az amappa.hu internetes honlap látogatói és felhasználói részére 

 

 

Hatályos: 2022. október 24. napjától 

 

Kelt: Budapest, 2022. október 11. napján 

                                                                                                                                              Kincskeresőkért Alapítvány

                                                                                                                                                                                                Fodor Szabolcs Zoltán

                                                                                                                                                                                                    Kuratóriumi elnök

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Honlaplátogató, Tisztelt Felhasználónk, Tisztelt Támogatónk! 

A holnapra történő regisztrációval (1), szolgáltatásaink igénybevételével (oktatási csomag megvásárlásával) (2), továbbá adomány (ismertebb hétköznapi szóhasználat szerint: támogatás) nyújtása esetén (ha Ön magánszemély) (3), az Általános Szerződéses Feltételekben, továbbá jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített személyes adatait tároljuk, amely már adatkezelésnek minősül. 

Személyes adatok kezelésére értelemszerűen magánszemélyek esetében kerülhet sor, így, ha cégek adományoznak, a cégek nem tartoznak a GDPR hatálya alá. 

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelések célja a szerződés teljesítéséhez (oktatási csomag értékesítése) szükséges adatok kezelése, továbbá szolgáltatásnyújtás esetén – magánszemélyek esetében – a számla kiállításához szükséges személyes adatok számlán történő feltüntetése.  Adomány (támogatás) nyújtása esetén a magánszemélyek által megadott adatok tárolása lesz az adatkezelési cél. Adományáról számlát kiállítani a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban nem áll módunkban, de támogatásról kérésre igazolást állítunk ki, amely – magánszemély adományozók esetében – személyes adatok kezelésével jár együtt. 

Az adatkezelések során a jogalapok eltérőek lehetnek, ezeket az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan a következőkben – az átláthatóság és egyértelműség érdekében - rögzítjük. 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a honlap üzemeltetője, a Kincskeresőkért Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, e körben az érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre.       

Adatkezelő: Kincskeresőkért Alapítvány Székhely és levelezési cím: 1221 Budapest, Arany János út 63. A., Tel.: +3630 533 6322

Internetes elérhetőség: www.amappa.hu;  email cím: kapcsolat@amappa.hu

 

A kezelt adatok köre:

Az adatok forrása

Az Ön által megadott személyes adatok kerülnek rögzítésre.

Az adatkezeléscélja, jogalapja és időtartama összefoglaló táblázatban: 

Garanciák az adatkezelés kapcsán: 

Integritás és Bizalmi jelleg: Alapítványunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Alapítványnál profilalkotásra és automatikus döntéshozatali eljárásra nem kerül sor, Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, biztosítjuk a személyes adataihoz történő hozzáférést, az ún. „hordozhatósághoz” való jogot, Önnek jogában áll a személyes adatok helyesbítését, törlését („elfeledtetéshez való jog”), zárolását („korlátozását”) kérni, tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ez irányú kérelmét kérjük juttassa el az alábbi email címre: kapcsolat@amappa.hu  amelyre törekszünk a leghamarabb – de legkésőbb 25 napon belül – válaszolni. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatkezelőhöz fordulhat panasszal, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, továbbá Bírósághoz is fordulhat.  

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Tájékoztatjuk, hogy az Alapítványnál az amappa.hu internetes honlap kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe: 

Informatikai rendszer üzemeltetője: Forintos Bence (1222 Budapest, Badacsony utca 25. Adószáma: 66562366-1-43)

Könyvelés: Adó-Vill 2001 Bt. (székhelye: 2518 Leányvár, Erzsébet u. 201, Adószáma: 21100765-1-11 

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Érintetti jogokról röviden, tömören az alábbiakban tájékoztatjuk: 

a) Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet arról, hogy a személyes adatait a milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. A tájékoztatás minden esetben ingyenes.

b) Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon (pl.: adatkezelés célja, adatok kategóriái, azon címzetti kör, akivel az adatokat közölték, tárolás tervezett időpontja, panasz benyújtásának joga, az adatok gyűjtésének forrására stb.)

c) Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő a róla nem naprakészen tartott és nem pontosan vezetett adatait javítsa, módosítsa. 

d) Törléshez való jog: Az érintett a fenti megőrzési időn túl kérheti adatainak törlését, amennyiben az adatkezelő ezt nem tette meg. Az adattörlést haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg kell tenni. 

e) Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra adatkezelés céljából, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 

f) Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő. 

g) Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az jogellenesen vagy a megadott céltól eltérően történik.